Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /cw/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /cw/administrator/components/com_widgetkit/classes/OAuth.php on line 110

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /cw/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Organizacje/Instytucje

Organizacje/Instytucje

Jak rozpocząć współpracę z wolontariuszami?

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wierzymy, iż nie trzeba nikogo przekonywać, jak wiele korzyści może osiągnąć organizacja ze współpracy z wolontariuszami. W wolontariuszach tkwi ogromny potencjał, niezależnie od tego jak duże doświadczenie mają pracownicy danej organizacji czy instytucji. Są to raczej osoby z dość  określonym i ukierunkowanym zasobem wiedzy. Zazwyczaj mają oni także podobne wykształcenie i zaliczają się do zbliżonych grup wiekowych. Wolontariusze natomiast wprowadzają do pracy korzystny element zróżnicowania, nowe perspektywy oraz pomysły. Myślenie o pracy wolontariuszy w kategoriach szerszych niż tylko uzupełnienie pracy zatrudnionych na etat, na pewno doprowadzi do pojawienia się nowych pomysłów oraz powstania nieograniczonych możliwości dla rozwoju każdej organizacji.
Decydując się na współpracę z wolontariuszem, warto znać prawa i obowiązki organizacji wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obowiązki organizacji

1. Przed rozpoczęciem współpracy z  wolontariuszem, organizacja powinna zawrzeć z nim porozumienie, w którym zostanie określony zakres, sposób, miejsce i czas wykonywania świadczeń. Jeśli umowa między stronami będzie zawarta na okres do 30 dni, może mieć ona formę ustną lub pisemną. Jeżeli jednak dotyczy okresu dłuższego niż 30 dni lub czasu nieokreślonego, powinna być ona sporządzona na piśmie.
2. Wolontariusz musi zostać poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
3. Organizacja ma obowiązek zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
4. Wolontariusz ma prawo do zwrotu kosztów podróży i delegacji służbowych na takich samych zasadach jak pracownicy etatowi.
5. Organizacja jest zobowiązana zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli umowa obejmuje okres nie dłuższy niż 30 dni lub czas nieokreślony. Jeżeli natomiast porozumienie zostało zawarte na czas określony powyżej 30 dni, obowiązek wynikający z tego ubezpieczenia przejmuje na siebie państwo.
6. Organizacja korzystająca ze świadczeń wolontariusza musi wydać na jego prośbę pisemne zaświadczenie o wykonywanej pracy i jej zakresie oraz opinię na temat jej realizacji.
7. Organizacja może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, a także inne koszty związane z realizowanymi przez nich zadaniami (np. koszty przejazdów środkami komunikacji miejskiej, rozmów telefonicznych z prywatnego telefonu).
8. Organizacja może (ale nie jest do tego zobowiązana) płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza.  Ponadto ma prawo to uczynić tylko wówczas, jeżeli wolontariusz nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu np. stosunku pracy, uczenia się w szkole średniej lub uczelni wyższej itp.

Prawa organizacji
1. Organizacja ma prawo żądać od wolontariusza wykonywania powierzonych mu zadań z należytą starannością.
2. Wolontariusz musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, niezbędne do realizacji świadczeń, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
3. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez niego szkody.

Korzyści wynikające ze współpracy z wolontariuszami

Co może zyskać organizacja korzystająca z pomocy wolontariuszy?
1. Motywację i entuzjazm wolontariuszy.
2. Niski koszt ich pracy.
3. Nawiązanie kontaktu z lokalną społecznością.
4. Nowe kompetencje, umiejętności i idee wnoszone przez wolontariuszy.
5. Elastyczność i dyspozycyjność wolontariuszy.
6. Zwiększenie wiarygodności działań organizacji.
7. Szerzenie misji organizacji wśród społeczeństwa.

Wolontariat NGO.pl - małopolskie

Źródła nie znaleziono